PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Albayrak: Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatılacaktır! (20.08.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (18.08.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) 2019 İnşaat m2 Bedelleri (18.08.2018)

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (18.08.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) (18.08.2018)

İlgili Mevzuatında Yer Alan Özel Hükümler Uyarınca Yaptırılan Bağımsız Denetimler ile İhtiyari Olarak Yaptırılan Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirimi Hakkında Kurul Kararı (17.08.2018)

Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk. (16.08.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/141] Sayılı Kararı (16.08.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/143] Sayılı Kararı (16.08.2018)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81 (16.08.2018)

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36) (16.08.2018)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41) (16.08.2018)

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42) (16.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (16.08.2018)

  bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (Bds 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’Ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81 (16.08.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 22) (15.08.2018)

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (15.08.2018)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (15.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (14.08.2018)

2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ (12.08.2018)

2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Ve Dışında Açılan/açılacak Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ (12.08.2018)

7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK’ya Olan Borçların Yapılandırma Son Başvuru Süresi 27.08.2018 Tarihine Uzatıldı (11.08.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.08.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (10.08.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (10.08.2018)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (09.08.2018)

Elektronik Tebligatlarınız Cebinizde (07.08.2018)

SGK: Soğuk Damgalı İlişiksizlik Belgesi (07.08.2018)

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.4.3” Bölümünün İkinci Paragrafına İlişkin Danıştay Kararı (04.08.2018)

ASMMMO: Süre Uzatma Talebi (03.08.2018)

2018 / 27 Sayılı SGK Genelgesi Yürürlükten kaldırıldı (03.08.2018)

İSMMMO: Zorunlu BES Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Soru Cevap) (03.08.2018)

GİB: KDV İade Talebi Explorer Adresi Kapatıldı (03.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (02.08.2018)

İSMMMO: 2018/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabanci Para Değerleri (01.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (31.07.2018)

7143 Sayılı Kanun Çerçevesinde KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapılması Halinde Yeniden Gelir/Kurumlar Vergisi Yönünden Matrah Artırımı Yapmaları Zorunlu Değildir (31.07.2018)

7145 Sayılı Kanun – Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (31.07.2018)

Vergi Daireleri 30 Temmuz 2018 Pazartesi Günü Saat 19:00’ a Kadar, 31 Temmuz 2018 Salı Günü İse Saat 23:59' a Kadar Açık Bulundurulacaktır. (30.07.2018)

19/12/2012 Tarihli ve 2012/4213 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Eski Karar) İle 26/03/2018 Tarihli ve 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Yeni Karar) Karşılaştırma Tablosu (30.07.2018)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2018/Haziran Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.07.2018 Tarihine Uzatıldı (26.07.2018)

SGK Genelgesi 2018/28 – Genç Girişimci Teşvik Uygulaması (26.07.2018)

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (25.07.2018)

Defter Beyan Sistemi: 3 Aylık Muhtasar ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile İlgili Duyuru (25.07.2018) (25.07.2018)

İSMMMO: 7143 Yapılandırmada Süre Uzatımı hakkında (25.07.2018)

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (25.07.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (25.07.2018)

TÜRMOB: Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi ile İlgili Duyuru (24.07.2018)

TÜRMOB: 304 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Getirilen Stopaj Teşvikinin Uygulama Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir (24.07.2018)

Defter Beyan Sisteminden Önemli Muhtasar Beyanname Duyurusu (24.07.2018)

SGK Rücu Alacaklarının Yapılandırılması ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı (23.07.2018)

4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya İle İlgili Usul Ve Esasları Açıkladı (23.07.2018)

SGK: 5510 Sayılı Kanunun Geçici 76 ncı Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler (23.07.2018)

SGK: Emekli Maaşlarına Yapılan Zamdan Kaynaklanan Fark Ücretlerine İlişkin Duyuru (21.07.2018)

Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında (20.07.2018)

GİB: Enflasyon Düzeltme Beyannamesi Hk. Duyuru; (19.07.2018)

GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (17.07.2018)

TÜRMOB: İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esaslari Açıklandı (14.07.2018)

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları (13.07.2018)

1188     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’In Seçildiğine Dair Karar (13.07.2018)

İSMMMO: Şirketlerin Döviz Kazandırıcı Gelirlerinin Bankalara Tevsikine İlişkin SMMM Rapor Örneği (12.07.2018)

ASMMMO: 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması (12.07.2018)

Düzeltme: Cumhurbaşkanlığı Kararı İle İlgili (12.07.2018)

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği (12.07.2018)

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk (11.07.2018)

TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları (10.07.2018)

TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı (10.07.2018)

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları (10.07.2018)

TÜRMOB: Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı ile Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Ödemelerinde İstisna Sınırı (10.07.2018)

TÜRMOB: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı (10.07.2018)

TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı ve Uygulaması (10.07.2018)

GİB: 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) (09.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (08.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (08.07.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388) (07.07.2018)

GİB: İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru (06.07.2018)

TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yurt İçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (06.07.2018)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.07.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500) (06.07.2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) (06.07.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (06.07.2018)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58) (06.07.2018)

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (05.07.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (05.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (05.07.2018)